Ontwikkeling van websites, databases, applicaties én advies voor IT en/of OT uitdagingen.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen welke door PiPowered.com als opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangegaan c.q. ontstaan.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door PiPowered.com uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever worden uitgesloten.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen met PiPowered.com, in welk kader PiPowered.com zich voor de uitvoering van derden bedient.
 5. In de Algemene Voorwaarden wordt onder product verstaan: alle door PiPowered.com voor de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, webinterfaces, beheersystemen, apps, logo’s, huisstijlen, bewerkte kaarten, routeboeken en andere materialen of (digitale) bestanden.

Artikel 2 Overeenkomsten en offertes

 1. De werkzaamheden van PiPowered.com voor de opdrachtgever kunnen doorgaans worden onderscheiden in werkzaamheden binnen de ontwikkelfase en werkzaamheden binnen de beheerfase.
 2. In de ontwikkelfase is de opdrachtgever in ieder geval gehouden aan PiPowered.com te voldoen het aantal door PiPowered.com aan deze fase bestede uren vermenigvuldigd met het uurtarief dat door PiPowered.com wordt gehanteerd.
 3. PiPowered.com zal werkzaamheden vooraf inschatten en offreren en op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan de opdrachtgever factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Daarnaast is de opdrachtgever in de ontwikkelfase ook gehouden alle door PiPowered.com gemaakte kosten te voldoen, waaronder begrepen de kosten van derden die door PiPowered.com zijn aangekocht of ingeschakeld.
 4. In de beheerfase zal doorgaans een vast terugkerend bedrag worden overeengekomen voor periodieke beheer en service werkzaamheden aan (eerder geleverde) digitale producten.
 5. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de daarmee samenhangende prijsopgaven van PiPowered.com zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Prijzen kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen, waarbij de prijzen zoals vermeld in de opdrachtbevestiging geldend zijn.
 6. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Overschrijdingen tot 15% van de voor het product overeengekomen prijs worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig worden gemeld.
 8. De opdrachtgever is voor de levering van het product de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien PiPowered.com op verzoek van de opdrachtgever andere en daarmee extra werkzaamheden (meerwerk) moet verrichten die buiten de overeenkomst vallen, zal PiPowered.com op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan de opdrachtgever factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. PiPowered.com is slechts tot uitvoering van de werkzaamheden verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is.
 9. Alle door PiPowered.com in de ontwikkelfase en/of beheerfase verstrekte materialen en werkzaamheden zijn niet bindend ten aanzien van de wijze van uitvoering van de door PiPowered.com geleverde zaken en de door PiPowered.com uit te voeren werkzaamheden. Indien PiPowered.com met de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is PiPowered.com niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 10. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan PiPowered.com wenst te verstrekken, dient de opdrachtgever PiPowered.com hiervan onder vermelding van de namen van de andere ontwikkelaars op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwikkelaar heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwikkelaar dit is geweest.

Artikel 3 Uitvoering overeenkomst

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen bepaalt PiPowered.com de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. PiPowered.com zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
 2. PiPowered.com zal zich inspannen de overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal PiPowered.com de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien en voor zover dit naar inzicht van PiPowered.com noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, heeft PiPowered.com het recht om namens en voor rekening van de opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat PiPowered.com hiervoor voorafgaande toestemming van de opdrachtgever behoeft.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie en documentatie waarvan PiPowered.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoeft te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PiPowered.com worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PiPowered.com zijn verstrekt, heeft PiPowered.com het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan geldende uurtarieven van PiPowered.com aan de opdrachtgever in rekening te brengen. PiPowered.com is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, van welke aard ook, indien opdrachtgever foutieve en/of onvoldoende informatie heeft verstrekt.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan PiPowered.com de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of de (deel)betaling is voldaan.
 6. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het product wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste versies van het product te controleren en goed te keuren. Op verzoek van PiPowered.com dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk, al dan niet per e-mail, te bevestigen.

Artikel 4 Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van de producten online (via e-mail of gehost).
 2. Een door PiPowered.com opgegeven termijn voor het volbrengen van de overeenkomst heeft een indicatieve strekking en betreft derhalve nooit een fatale termijn, tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven. PiPowered.com is bij een schriftelijk overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever PiPowered.com in gebreke heeft gesteld.
 3. Indien PiPowered.com het product of gedeelten daarvan, al dan niet met tussenkomst van derden, op enigerlei wijze aan de opdrachtgever verzendt, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. PiPowered.com is nimmer belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen, in de aangegeven valuta door middel van storting ten gunste van een door PiPowered.com aangewezen bank- of girorekening.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, compensatie, schuldverrekening of opschorting van de betaling toe te passen om wat voor reden dan ook.
 3. PiPowered.com heeft te allen tijde het recht over te gaan op deelfacturering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. PiPowered.com heeft te allen tijde het recht om een voorschot van de opdrachtgever te verlangen. Daarnaast heeft PiPowered.com het recht volledige betaling van kosten van de opdrachtgever te verlangen, voordat PiPowered.com tot betaling van deze kosten (namens de opdrachtgever) verplicht is.
 5. Wanneer betaling van de factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 20 dagen na factuurdatum – of zoveel anders als overeengekomen – is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand over het totale bedrag van de factuur, inclusief incassokosten, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.
 6. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buitenrechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 200,00.
 7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en overige verplichtingen jegens PiPowered.com.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Voor alle directe schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet – niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht – is PiPowered.com niet aansprakelijk, tenzij er aan de zijde van PiPowered.com sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 2. PiPowered.com is ook niet aansprakelijk voor:
 1. fouten in materiaal welke door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
 2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
 3. fouten van, door of namens de opdrachtgever ingestelde derden;
 4. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
 5. fouten in het product, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd;
 6. fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde product door anderen dan PiPowered.com;
 7. schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens (bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door PiPowered.com geleverde product.
 1. Voor alle indirecte schade, gevolgschade alsmede stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever daaronder uitdrukkelijk begrepen, is PiPowered.com nimmer aansprakelijk.
 2. PiPowered.com heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.
 3. De opdrachtgever vrijwaart PiPowered.com voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan PiPowered.com onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld door PiPowered.com.
 4. Enige aansprakelijkheid van PiPowered.com is te allen tijde beperkt tot:
 1. het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van PiPowered.com ter zake wordt uitgekeerd;
 2. indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, de schade van de facturen die door de opdrachtgever zijn voldaan in de periode van 3 maanden voorafgaand aan het moment dat de schade is gemeld, althans voor zover de factuur dat gedeelte van de overeenkomst betreft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 1. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 30 dagen vanaf het moment dat de overeenkomst is volbracht. Indien en voor zover de overeenkomst nog niet is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van PiPowered.com door het verloop van 30 dagen vanaf het moment dat de schade is ontstaan, waarbij een serie van incidenten geldt als één incident.

Artikel 7 Intellectueel eigendom, auteursrecht en eigendomsrecht

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, toe aan PiPowered.com.
 2. Op alle producten, alles in de meest ruime zin des woords die in het kader van de overeenkomt door PiPowered.com tot stand zijn gebracht, rust het auteursrecht of eventuele andere intellectuele eigendomsrechten bij PiPowered.com.
 3. Het door PiPowered.com verstrekte product is uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van PiPowered.com worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij PiPowered.com hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.
 4. PiPowered.com is te allen tijde gerechtigd zijn naam op of bij het product te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het product zonder vermelding van de naam van PiPowered.com in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 5. PiPowered.com behoudt zich het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinde te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. De opdrachtgever vrijwaart PiPowered.com voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom, auteursrecht op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst eventueel worden gebruikt.
 7. In het kader van de overeenkomt door PiPowered.com tot stand gebrachte producten blijven de bronbestanden eigendom van PiPowered.com, ongeacht of dit product aan de opdrachtgever of aan derden ter hand is gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8 Gebruik en licentie

 1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met PiPowered.com, verkrijgt de opdrachtgever, voor een nader bij de overeenkomst te bepalen aantal gebruikers een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het product voor zover dit betreft het recht op openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de overeenkomst overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het product waarvoor op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst vaststaande voornemens bestonden.
 2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van PiPowered.com niet gerechtigd een product te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan bepaald in de overeenkomst. Voor elk gebruik van een product waarvoor geen toestemming is verleend, komt PiPowered.com een direct opeisbare vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 1.500,00.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van PiPowered.com veranderingen in het voorlopige of definitieve product aan te brengen.
 4. PiPowered.com heeft de vrijheid om de naam van de opdrachtgever en het voor de opdrachtgever ontwikkelende product te gebruiken voor zijn eigen publiciteit, promotie of anderszins.

Artikel 9 Overmacht

 1. PiPowered.com is niet gehouden tot de nakoming van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende verkeersopvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Indien PiPowered.com zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat PiPowered.com alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 3. De opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het tweede lid zich voordoet, na het schriftelijk stellen van de laatste termijn van 2 weken, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen evenwel onverminderd de verplichting tot betaling van hetgeen reeds gefactureerd en van het onderhanden werk en zonder restitutie of schadevergoeding.
 4. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen omtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PiPowered.com geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PiPowered.com niet in staat is de verplichtingen na te komen. Stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming alsmede werkstaking in het bedrijf van PiPowered.com worden daaronder begrepen.
 5. PiPowered.com heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PiPowered.com zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

 1. PiPowered.com is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of derden, tot aan het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. PiPowered.com is bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever enige (betalings)verplichting niet stipt na komt, dan wel indien de opdrachtgever in staat geraakt van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling of stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de opdrachtgever, dan wel indien eventueel gevraagde zekerheid uitblijft.
 3. PiPowered.com heeft bij ontbinding in gevolge dit artikel recht op schadevergoeding, ook zonder aan de ontbinding voorafgaande ingebrekestelling.
 4. PiPowered.com heeft bij ontbinding in gevolg dit artikel, al dan niet ten titel van schadevergoeding, recht op betaling van al hetgeen PiPowered.com uit hoofde van de opdracht met de opdrachtgever zonder de ontbinding zou hebben mogen factureren. Indien PiPowered.com de nakoming opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst. Daarnaast behoudt hij het recht om een schadevergoeding te vorderen.
 5. Indien de overeenkomst om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan het hem ter beschikking gestelde product te gebruiken en komt elke in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever verstrekte licentie(s) te vervallen.

Artikel 11 Overdracht aan derden

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de overeenkomst en/of op het product aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

 1. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden die in het kader van de overeenkomst aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de opdrachtgever aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Artikel 13 Geschillen

 1. De Rechter in de vestigingsplaats van PiPowered.com is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de Kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft PiPowered.com het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde Rechter.

Artikel 14 Toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en voortvloeiende verbintenissen tussen PiPowered.com en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

PiPowered.com ‘s-Gravenhage, 12 mei 2010 (laatst gedeponeerd in januari 2020)